پرسش و پاسختبدیل کاراکتر عددی داخل رشته به اینتیجر
مخفی asked 4 سال ago

چطور می شود عددی که به صورت رشته دریافت شده را به صورت int تغییر داد و اعمال ریاضی روی آن انجام داد؟

1 Answers
Best Answer
مخفی answered 4 سال ago

برای این کار یک متغیر int تعریف می کنیم و محتویات داخل خانه ی i ام آرایه ی رشته ای را داخل متغیر int میریزیم و از مقدار آن ۴۸ واحد کم میکنیم .حالا عدد به صورت int در متغیر قرار گرفته است.  ; a=str[i]-48

Your Answer

18 + 17 =

© کپی رایت - www.irccode.ir