حلقه ها

کد ۱    چاپ اعداد ۱ تا ۱۰

کد ۴    چاپ کد اسکی

کد ۶     شمارش کاراکترهای وارد شده

کد ۷    جدول ضرب (حلقه تودرتو)

کد ۸    محاسبه فاکتوریل (حلقه ∞)

کد ۹    مجموع دنباله

کد ۱۰    مجموع مربعات اعداد

کد ۱۱    چاپ وارون عدد

کد ۱۲    شمارش کاراکتر و کلمات

کد ۱۴    شمارش کاراکتر و اعداد بین آن

ساخنارای شرطی

کد ۱۷    تشخیص اعداد زوج از فرد

کد ۱۸    حلقه تکرار با goto

کد ۱۹    برنامه ای با switch

توابع

کد ۲۰     بزرگترین عدد با تابع

کد ۲۱    تبدیل زمان به ثانیه

کد ۲۲    تبدیل حروف کوچک به بزرگ

کد ۲۳    تشخیص عدد اول

کد ۲۴    محاسبه فاکتوریل با تابع بازگشتی

کد ۲۵    خرد کردن عدد چند رقمی در چند سطر

آرایه و رشته

کد ۲۶    ریختن معدل در آرایه

کد ۲۷    چاپ و شمارش اعداد ±

کد ۲۸    چاپ برعکس اعداد یک آرایه

کد ۲۹    تکرار بیشترین عدد وارده

کد ۳۰    بزرگترین عدد هر سطر ماتریس

کد ۳۲    یافتن کوچکترین عدد وارده

کد ۳۳    حروف کوچک به بزرگ با رشته

کد ۳۵    جابجاییه محتویات دو رشته

کد ۳۶    جدا کردن عملگرها و آرایه ها در ۱ رشته

 کد ۳۷    استفاده از ()strcpy

 کد ۳۸    وارد کردن و جستوجوی اسامی

اشاره گرها

کد ۳۹    حافظه پویا

کد ۴۰    جابجایی مقدار ۲ اشاره گر

کد ۴۱    محاسبه محیط و مساحت

کد ۴۲    مقایسه رشته با اشاره گر

کد ۴۳    برنامه ای با آرایه پویا

کد ۴۴    تبدیل رشته عددی به عدد با اشاره گر

لیست پیوندی

کد ۴۵    برنامه ای با لیست پیوندی

کد ۴۶    خرد کردن رشته در لیست پیوندی

کد ۴۷    قرار دادن حروف در لیست پیوندی همراه با strtok

تمرین های کاربردی

کد ۵    تبدیل واحدهای دما

کد ۱۵    بازی حدس اعداد

کد ۱۶    معادل قرار دادن نمره با حروف

کد ۳۱    حاصلضرب دو ماتریس

کد ۳۴    جایگزینی یک کاراکتر با کاراکتر دیگر

ساختمان ها

کد ۴۸(ساختمان ها و …)    استفاده از ساختمان ها

کد ۴۹    مثالی از enum

کد ۵۰    تفاوت union و structure

در عنوان ها, سرفصل مطالب داخل پرانتز نوشته شده و سورس کدهای آن مبحث تا اعلام سرفصل جدید ادامه پیدا میکند.

سورس کد ۴۷

قرار دادن حروف در لیست پیوندی همراه با strtok

© کپی رایت - www.irccode.ir