code 50

/
union و structure از نظر کارایی یکسان اند , تنها تفوت آنان در…

code 48

/
برنامه ای که با استفاده از ساختمان در c نام و نمره ۱۰ دانشجو ر…

code 47

/
توجه: این برنامه نیاز به فایل دارد که نام فایل را از کاربر خو…

code 46

/
توجه این برنامه نیاز به یک فایل دارد که در آن تعدادی حرف به طور پ…

code 45

/
برنامه ای که ۵ حرف را از ورودی گرفته و هر کدام را داخل یک گره قر…

© کپی رایت - www.irccode.ir