code 50

union و structure از نظر کارایی یکسان اند , تنها تفوت آنان در فضایی که اشغال میکنند است که در مثال رو به رو می توانید تفاوت حجم اشغالی آنان را مشاهده کنید
:

#include <stdio.h>
union job {     //defining a union
  char name[32];
  float salary;
  int worker_no;
}u;
struct job1 {
  char name[32];
  float salary;
  int worker_no;
}s;
int main(){
  printf("size of union = %d",sizeof(u));
  printf("\nsize of structure = %d", sizeof(s));
  return 0;
}

code 49

مثالی از استفاده enum در زبان c
:

#include <stdio.h>
enum week{ sunday, monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday};
int main(){
  enum week today;
  today=monday;
  printf("%d day",today+1);
  return 0;
  }

code 48

برنامه ای که با استفاده از ساختمان در c نام و نمره ۱۰ دانشجو را گرفته و آن را به خروجی میبرد و نمایش میدهد
:

#include <stdio.h>
struct student{
  char name[50];
  int roll;
  float marks;
};
int main(){
  struct student s[10];
  int i;
  printf("Enter information of students:\n");
  for(i=0;i<9;++i)
  {
    s[i].roll=i+1;
    printf("\nFor roll number %d\n",s[i].roll);
    printf("Enter name: ");
    scanf("%s",s[i].name);
    printf("Enter marks: ");
    scanf("%f",&s[i].marks);
    printf("\n");
  }
  printf("Displaying information of students:\n\n");
  for(i=0;i<9;++i)
  {
   printf("\nInformation for roll number %d:\n",i+1);
   printf("Name: ");
   puts(s[i].name);
   printf("Marks: %.1f",s[i].marks);
  }
  return 0;
}