code 47

/
توجه: این برنامه نیاز به فایل دارد که نام فایل را از کاربر خو…

code 46

/
توجه این برنامه نیاز به یک فایل دارد که در آن تعدادی حرف به طور پ…

code 45

/
برنامه ای که ۵ حرف را از ورودی گرفته و هر کدام را داخل یک گره قر…

code 44

/
برنامه ای رشته عددی را از ورودی خوانده , آن را به مقدار عدددی تبدیل م…

code 43

/
برنامه ای که تعداد n عدد را از ورودی خوانده در آرایه پویا قرار …

© کپی رایت - www.irccode.ir