code 32

برنامه ای که تعدادی عدد را گرفته و کوچک ترین عدد را نمایش می دهد.عدد آخر ورودی ۰ است.

(۵-۱۱)
:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int findmin(int [], int);
int main()
{
  int list[20], num, size=0 ;
  clrscr();
  do{
   printf("type list[%d] : ", size) ;
   scanf("%d", &list[size]) ;
  } while(list[size ++] != 0) ;
  size --;
  num = findmin(list, size) ;
  printf("\n minimum is:%d ",num) ;
  getch();
  return 0;
}
//***********************
int findmin(int arr[], int size)
{
   int i, min1 ;
   min1 = arr[0] ;
   for(i = 0 ; i < size; i++)
	if(arr[i] < min1)
	  min1 = arr[i] ;
   return(min1) ;
}

code 31

برنامه ای که دو ماتریس را از ورودی خوانده و حاصل ضرب آن را در ماتریس دیگری ریخته و نمایش می دهد.

(۵-۱۰)
:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
   int mat1[2][3], mat2[3][4], mat3[2][4]={0} ;
   int i,j,k,l ;
   //read mat1
   for(i=0 ; i<2 ; i++)
    for(j=0 ; j<3 ;j++) {
	 printf("tenter mat1[%d][%d]: ",i,j);
	 scanf("%d",&mat1[i][j]) ;
   }
   //read mat2
   for(i=0 ; i<3 ; i++)
    for(j=0 ; j<4 ;j++) {
	 printf("enter mat2[%d][%d]: ",i,j);
	 scanf("%d",&mat2[i][j]) ;
    }
   //multiply mat1 by mat2
   for(i=0 ; i<2 ; i++)
	for(j=0 ; j<4 ;j++) {
	  mat3[i][j]=0 ;
	  for(k=0 ;k<3 ; k++)
	  mat3[i][j] = mat3[i][j]+mat1[i][k]*mat2[k][j];
	}
   printf("\n the produc of mat1 & mat2") ;
   printf(" is :\n\n") ;
   for(i=0 ;i<2 ;i++) {
    for(j=0 ; j<4 ;j++)
	 printf("%5d", mat3[i][j]) ;
    printf("\n") ;
   }
   getch();
   return 0;
}

code 30

برنامه ای که عناصر ماتریس ۲*۳ را از ورودی خوانده بزرگ ترین عنصر هر سطر را پیدا می کند و همراه شماره آن سطر به خروجی میبرد.

(۵-۹)
:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void minput(int [][2], int);
void mcal(int mat[][2], int);
int main()
{
 const int r = 3, c = 2;
 int mat[r];
 minput(mat, r);
 mcal(mat, r);
 getch();
 return 0;
}
//*********************
void minput(int mat[][2], int r)
{
 int i, j;
 for(i = 0; i < r; i++)
   for(j = 0; j < 2; j++) {
	printf("enter mat[%d][%d]:", i, j);
	scanf("%d", &mat[i][j]);
   }
}
//**********************
void mcal(int mat[][2], int r)
{
 int i, j, rmax;
 printf(" ROW \t\tMAX");
 printf("\n-------------------");
 for(i = 0; i < r; i ++) {
   rmax = mat[i][0];
   for(j = 1; j < 2; j++)
	if(mat[i][j] > rmax)
	  rmax = mat[i][j];
   printf("\n %d\t\t %d", i+1, rmax);

 }// end of for
}

code 29

برنامه ای که معدل ۱۰ دانشجو را گرفته و معدلی که بیشترین بار تکرار شده و دفعات تکرار آن را چاپ می کند.

k :ثابتی به طول ۱۰ برای آرایه

max_count : بیشترین تکرار

max_value : معدلی که بیشترین تکرار را دارد

current_value : معدل مورد بررسی

current_count : تعداد تکرار معدل مورد بررسی

arr : آرایه ای با طول k

(۵-۴)
:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void findt(float arr[], int k);
int main()
{
  const int k = 10;
  float arr[k] ;
  int i;
  printf("\n enter %d mead and press Enter:\n", k);
  for (i = 0; i < k; i++)
   scanf("%f", &arr[i]) ;
  findt(arr, k);
  return 0;
}
//*************************
void findt(float arr[], int k)
{
  int max_count = -1 ;
  float max_value;
  int i, j , current_count;
  float current_value ;
  for (i = 0; i < k; i ++){
    current_value = arr[i] ;
    current_count = 0 ;
    for(j = 0; j < k; j++)
	 if (arr[j] == current_value)
	   current_count++ ;
    if (current_count > max_count) {
	  max_count = current_count ;
	  max_value = current_value ;
    }//end of if
  }//end of for (i= 0; i < k ...)
  printf("\n maximum iteration of ave");
  printf(" %5.2f is %d", max_value, max_count);
  getch();
}

code 28

برنامه ای که ۵ عدد را از ورودی گرفته و از عدد آخر در آرایه ی دیگری ریخته و چاپ می کند.

(۵-۳)
:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
 int x[5], y[5], i, j;
 for(i = 0; i < 5 ; i++) {
   printf("Enter number %d : ", i + 1);
   scanf("%d",&x[i]);
 }
 j = 0;
 printf("Number in inverse:\n");
 for(i = 4; i >= 0; i --) {
   y[j] = x[i];
   printf("%3d", y[j]);
   j ++;
 }
 printf("\nPress a key to continue...");
 getch();
 return 0;
}

code 27

برنامه ای که تعداد ۱۰ عدد صحیح را از ورودی می خواند و ابتدا اعداد منفی و سپس اعداد مثبت را به خروجی میبرد .تعداد اعداد مثبت و منفی را نیز مشخص می کند.

n :ثابتی به طول ۱۰

arr :آرایه ای به طول n

c1 :تعداد اعداد منفی

c2 :تعداد اعداد مثبت

i :شمارنده حلقه تکرار

(۵-۲)
:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
  const int n = 10;
  int arr[n], i, c1 = 0, c2 = 0 ;
  printf("\n Enter %d numbers and press ENTER:\n", n);

  for(i = 0; i < n; i++)
   scanf("%d",&arr[i]);
  printf("\ negavives are:");
  for(i = 0 ; i < n ; i++)
   if(arr[i] < 0){
	  printf("%d, ",arr[i]);
	  c1 ++;
   } //end of if
  printf("\n positives are:");
  for(i = 0 ; i < n ; i++)
   if(arr[i] > 0){
	  printf("%d, ",arr[i]);
	  c2 ++;
   }//end of if
  printf("\n number of negative = %d", c1);
  printf("\n number of positive = %d", c2);

  getch();
  return 0;
}

code 26

برنامه ای که معدل ۵ دانشجو را از ورودی گرفته در آرایه ای قرار می دهد و بیشترین معدل و محل وجود آن را در خروجی چاپ می کند.

(۵-۱)
:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
 const int n = 5;
 float ave[n], amax = 0;
 int i, p;
 for(i = 0; i < n; i++){
   printf(" enter an average:");
   scanf("%f", &ave[i]);
 }
 amax = ave[0];
 p = 0;
 for(i = 1; i < n; i++)
   if(ave[i] > amax) {
	amax = ave[i];
	p = i;
   }
 printf("\n max = %5.2f, position = %d", amax, p + 1);
 getch();
 return 0;
}

code 25

برنامه ای که عددی را از ورودی خوانده و هر یک از ارقام آن را در یک سطر نمایش می دهد.

(۴-۱۱)
:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void write_v(int);
int main()
{
 int x;
 printf("enter an integer number:");
 scanf("%d",&x);
 write_v(x);
 getch();
 return 0;
}
//*****************
void write_v(int x)
{
 if (x < 10)
   printf("%d\n", x);
 else {
   write_v(x / 10);
   printf("%d\n", x % 10);
 }
}

code 24

تابعی ای که عددی از ورودی خوانده به کمک تابع بازگشتی فاکتوریل آن را محاسبه می کند.

(۴-۹)
:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
unsigned long fact(int) ;
int main()
{
  int m ;
  printf("\n enter a positive integer5 number:");
  scanf("%d", &m);
  printf("\n number=%d, fact= %ld", m, fact(m));
  getch();
  return 0;
}
//**********************
unsigned long fact(int x)
{
 if(x != 0)
  return(x * fact(x - 1)) ;
 return 1 ;
}

code 23

برنامه ای که عددی را از ورودی خوانده و به تابعی می برد وتابع تشخیص می دهد عدد اول هست یا نه .اگر اول بود مقدار ۱ و اگر نبود ۰ را برمیگرداند.

(۴-۶)
:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int prime(int);
int main()
{
 int num;
 char ans;
 while(1) {
   printf("\n Enter a number:") ;
   scanf("%d", &num);
   if(prime(num))
	printf("\n Number %d is prime.", num);
   else
	printf("\n Number %d is not prime.", num);
   printf("\n Do you want to continue?(y/n):");
   ans = getche();
   if(ans != 'y')
	 break;
 }// end of while
 getch();
 return 0;
}
//********************
int prime(int num)
{
 int i, temp = 1;
 for(i = 2; (i <= num / 2) && temp ; i++)
   if(num % i == 0)
	 temp = 0;
 return temp;
}